6-7 december 2022

Rehabdagar 2022

Bygget Fest & Konferens i Stockholm eller Digi Live
VÄLKOMMEN TILL ÅRETS MÖTESPLATS FÖR DIG SOM JOBBAR MED ARBETSPLATSINRIKTAD REHABILITERING!

Hur många gånger har du läst eller hört orden; digitalisering, distansarbete och hybrida arbetsplatser de senaste två åren? Vårt arbetsliv har genomgått flera förändringar under och efter pandemin, men hänger verkligen vårt socialförsäkringssystem med? Vilka krav behöver vi ställa på framtidens sjukförsäkring? Äntligen har det blivit dags för Metodicums årliga Rehabdagar – mötesplatsen för dig som arbetar med arbetsplatsinriktad rehabilitering!

Den psykosociala ohälsan i samhället ökar, något som årets Rehabdagar lägger särskilt fokus på. Vi ställer frågor kring rehabiliteringsprocessen och huruvida den fungerar för de psykosocialt inriktade diagnoser som finns; eller om vi måste göra något annorlunda. Sjukförsäkringen står inför en rad utmaningar i mötet med det nya arbetslivet - vi koncentrerar oss på rehabilitering men också på hur diagnosbilden förändrats.

Varför är rehabiliteringskoordinatorer viktiga i morgondagens arbetsliv och är de särskilt viktiga vid psykosocial ohälsa? Hur ser vår nya regering på samspel mellan sjukförsäkring och arbetsliv? Vad säger oppositionen och parterna på arbetsmarknaden? Under årets konferensdagar lyfter vi exempel på hur man kan lyckas med återgång i arbete efter utmattningssyndrom och belyser vad arbetsgivarna måste göra. Vi ställer rehabiliteringsprocessen i relation till utmattningssyndrom och diskuterar hur vi kan få den att fungera bättre. Hur påverkas arbetsförmåga av psykiska besvär och hur kan chefen stötta sina medarbetare? SRS bedömningsstöd; hur fungerar det rent praktiskt och vilka kan använda det? Hur påverkar detta skyddsombudens roll och arbetssätt?

Varmt välkommen till två välfyllda rehabdagar som vi har längtat efter ett helt år!

Programinnehåll

Sjukförsäkringen och Arbetslivet

 

Dag 1, 6 december

från 8.30 registrering

09.00 Välkommen
Jonas Gustafsson, Metodicum hälsar välkommen och moderator Jan-Åke Brorsson inleder konferensen.

09.15-09.45 Morgondagens arbetsliv

I samband med Covidpandemin har vi sett stora förändringar av arbetslivet. Vi har fått ett fokus på bland annat digitalisering, distansarbete och hybrida arbetsplatser. Men det är även andra idéer och tankegångar som förändrar arbetslivet. Låt oss börja med att reflektera över frågan om morgondagens arbetsliv och skapa en gemensam bild.

Jan-Åke Brorsson

09.45-09.50 Bensträckare

09.50-10.20 Morgondagens sjukförsäkring

Sjukfrånvaro handlar om bristande arbetsförmåga som orsakats av sjukdom. Sjukfrånvaro är en frånvaro från arbetslivet. Sambandet mellan sjukförsäkring och arbetsliv är starkt. Vi har nu skapat en gemensam bild av morgondagens arbetsliv Vilka krav ställer detta på morgondagens sjukförsäkring?

Jan-Åke Brorsson

10.20-10.45 Paus

10.45-12.15 Dagens sjukförsäkring

Men hur fungerar då dagens sjukförsäkring? Å ena sidan handlar det om rätten till ersättning och å andra sidan om rätten till rehabilitering. Hur hanteras frågor om sjukdomsbegrepp, arbetsförmåga, normalt förekommande arbete. Diagnosens roll med speciell fokus på psykisk ohälsa. Vem har/tar egentligen ansvaret för arbetstagarens/den försäkrades rehabilitering?

Terese Östlin, Försäkringskassan

12.15-13.15 Lunch

13.15-13.45 Bakåtperspektivet, hur var det förr?
Om man tittar bakåt i tiden? Hur har då kopplingen mellan sjukförsäkring och arbetsliv sett ut? Roll- och ansvarsfördelning? Ekonomins betydelse? Vem fick vara medlem i den frivilliga försäkringen? Frågan om ålder? Sjukdomsbegreppet?

Jan-Åke Brorsson

13.45-14.00 Paus

14.00-14.30 Skyddsombuden kämpar för delaktighet i rehabiliteringsarbetet?
Allt fler arbetsgivare använder GDPR som förevändning för att försöka undvika facklig medverkan. Hur ser LO-TCO rättskydd på detta och varför är det viktigt att skyddsombuden får delta i rehabiliteringsärenden. Arbetsliv och sjukförsäkring förändras! Hur påverkar detta skyddsombudens roll och arbetssätt?

Henric Ask, LO-TCO Rättsskydd

14.30-14.45 Paus

14.45-15.15 Rehabkoordinatorns viktiga roll inom hälso- & sjukvården och företagshälsa
Varför är koordinatorerna så viktiga? Likheter och skillnader mellan rehabkoordinator inom hälso- & sjukvården och företagshälsa. Är koordinatorn särskilt viktig vid psykosocial ohälsa?

Anna Sporrong, utbildare av rehabkoordinatorer

15.15-15.30 Paus

15.30-16.10 Panelsamtal
Hur ser vår nya regering på samspelet mellan sjukförsäkring och arbetsliv. Vilka förslag till förändringar kommer? Bra eller dåligt? Vad säger oppositionen och parterna på arbetsmarknaden?

Mikael Dubois - TCO
Ulrika Herndorff - Socialförsäkringsutskottet (M)
Åsa Eriksson - Socialförskringsutskottet från (S)
Catharina Bäck - Svenskt näringsliv

Dag 2, 7 december 

8.30 Digital incheckning 

9.00 Välkommen tillbaka
Jan-Åke Brorsson, Moderator

9.15-10.00 Hur påverkas arbetsförmågan vid psykisk ohälsa

Arbetsförmågan påverkas av psykiska besvär men för individer som drabbas är ”osynligheten” ett stort dilemma, vilket gör det svårt för andra på arbetsplatsen att förstå hur den påverkas. Föreläsningen baseras på flertal studier med både medarbetare och chefer och syftar till ökad kunskap och förståelse för hur arbetsförmågan påverkas, och därmed underlätta stöd och samarbete på arbetsplatsen. 

Monica Bertilsson, Med dr, lektor i folkhälsa, Göteborgs universitet

10.00-10.20 Paus

10.20-11.00 Hur lyckas man med återgång i arbete efter utmattningssyndrom
I en studie med personer som drabbats av utmattning så framkommer det ett antal avgörande faktorer för att återgång i arbete ska lyckas. Vilka är dessa faktorer. Hur viktig är arbetsanpassning? Hur ser processen ut? Behöver vården tänka annorlunda? Vad måste arbetsgivaren göra?

Agneta Lindegård Andersson, Docent, Institutet för Stressmedicin

11.00-11.20 Paus

11.20-12.00 Fungerar rehabiliteringsprocessen vid utmattningssyndrom?
Anja har intervjuat ett antal personer 7 år efter att de drabbades av utmattningssyndrom. Vilka är deras starkaste upplevelser av processen för att återkomma i arbete? Vad skulle de vilja förändra? Hur har deras arbetsliv förändrats, fungerar det nu?

Anja Beno, Doktorand, Specialistläkare i Allmänmedicin, Institutet för Stressmedicin

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 SRS bedömningsstöd – nytt stöd för primärvården vid sjukskrivning och rehabilitering
Efter pilotprojektet lanseras nu stödet och börjar användas i regionerna. Varför är det en tillgång i arbetsprocessen? Hur fungerar det rent praktiskt och vilka kan använda det?

Cecilia Alfvén, samordnare försäkringsmedicin
Hannele Björksell, konsult försäkringsmedicin, Sveriges Kommuner och Regioner

13.45-14.00 Paus

14.00-14.50 När en musiker mår dåligt på jobbet, en fallstudie att generalisera från.

En del människor jobbar med det de brinner för, men de blir också sjuka.
Skiljer de sig från andra grupper? Är det en speciell rehabilitering/arbetsanpassning som behövs efter en sjukskrivning.

Karin Engquist, läkare, Artist och musikerhälsan

15.00 Avslutning/Sammanfattning

Tid och plats
6-7 december 2022
Första dagen 9.00-16.00, andra dagen 8.30-15.00
Bygget Fest & Konferens i Stockholm eller Digi Live

 

Digi Live - som om du vore på plats. Delta på konferensen online. Ställ frågor, känn energin, utvecklas!

Stockholm - för dig som vill möta andra; delta på plats i centrala Stockholm!

 

Efter din anmälan kommer vi mejla dig och fråga om du vill delta på plats i Stockholm eller digitalt. Välkommen med din anmälan!

Pris

8 900 kr/person

Boka fem, betala för fyra!

Kontakt
Jonas Gustafsson
Jonas Gustafsson
Jag hjälper dig om du har några frågor om konferensen.
Föreläsare
Jan-Åke Brorsson
Jan-Åke Brorsson
Moderator och expert inom rehabilitering
Jan-Åke är konsult och rådgivare inom rehabilitering, författare till boken Rehabilitering i praktiken. Jan-Åke har en lång och bred erfarenhet av sjukförsäkringsfrågor och rehabilitering.
Cecilia Alfvén
Cecilia Alfvén
Beteendevetare, folkhälsovetare, samordnare försäkringsmedicinska frågor, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Cecilia har under många år ansvarat för olika försäkringsmedicinska frågor, arbetat med utveckling av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen inom hälso- och sjukvården och i samverkan med andra nationella aktörer.
Monica Bertilsson
Monica Bertilsson
Medicine doktor, Lektor i Folkhälsa, Göteborgs Universitet
Monica forskar om psykiska besvär i arbetslivet, med ett speciellt fokus på hur arbetsförmåga påverkas av psykiska besvär och hur chefer stöttar medarbetare med dessa besvär. Hon har också lång erfarenhet av psykiatrisk rehabilitering tillbaka i arbete för patienter. Hon är medförfattare till boken Psykisk hälsa i arbetslivet.
Terese Östlin
Terese Östlin
Nationell försäkringssamordnare, Försäkringskassan
Terese Östlin är nationell försäkringssamordnare på avdelningen för sjukförsäkringen. Hon har återkommande uppdrag att leda, samordna eller delta i olika utrednings-, utvecklings-, och uppföljningsuppdrag.
Hannele Björksell
Hannele Björksell
Legitimerad sjukgymnast, utbildad rehabiliteringskoordinator och projektledare inom e-hälsa
Har lång erfarenhet av att driva och leda projekt inom det försäkringsmedicinska området och arbetsmiljö, både inom hälso- och sjukvården, kommunal verksamhet och hos privata arbetsgivare.
Anna Sporrong
Anna Sporrong
Senior rehabkonsult
Anna är specialiserad inom koordinering av arbetslivsinriktad rehabilitering. Hon utbildar professionella rehabkoordinatorer på Karolinska institutet.
 Henric Ask
Henric Ask
Förbundsjurist Arbetsrätt
Henric är jurist med lång erfarenhet inom området och verksam vid bl.a. LO- TCO Rättsskydd.
Agneta Lindegård Andersson
Agneta Lindegård Andersson
Docent, Institutet för Stressmedicin
Agneta är fysioterapeut och forskare och har bland annat arbetat med metodutveckling och forskning kring effekter av olika behandlingsmetoder vid stressrelaterad sjukdom och utmattningssyndrom. Hon har även under många arbetat kliniskt med denna patientgrupp.
Anja Beno
Anja Beno
Doktorand, Specialistläkare i Allmänmedicin, Institutet för Stressmedicin
Anja är doktorand på Institutet för Stressmedicin och skriver sin avhandling om stressrelaterad utmattning och återgång i arbete. Hon arbetar som läkare på en specialistmottagning inom allmänmedicin med fokus på stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom.
Karin Enqvist
Karin Enqvist
Distriktsläkare
Karin är distriktsläkare, som för 25 år sedan började jobba med företagshälsovård, där ju arbetsmiljön och dess olika krav för god arbetsfunktion har varit fokus. När något går ”sönder” är det avgörande att kunna beskriva vad som saknas i arbetsfunktionen hos den berörde men också hur de på arbetsplatsen stödjer en möjlig förändring för att det ska vara möjligt att komma tillbaka.

Boka plats på konferensen