Förebyggande skadeinformation till småföretag

Syftet med projektet var att förebygga framtida arbetsskador i nya expansiva branscher där det finns möjliga risker på 5–10 års sikt. Projektet genomfördes på uppdrag av AFA Arbetsmarknadsförsäkringar.
Utveckling och förstärkning av småföretagsservice
Syftet var att förebygga arbetsskador i mindre företag i riskbranscher och genom riktade insatser skapa goda arbetsmiljöer. Projektet genomfördes på uppdrag av AFA inom ramen för AFA-programmet ”Arbetsmiljö och hälsa för 2000-talet ”.

Avknoppade företag

Syftet var att få in arbetsmiljöfrågorna och arbetsgivaransvaret i verksamhetsutveckling vid avknoppning till mindre företag från offentlig verksamhet. Projektet genomfördes på uppdrag av AFA.

IQM – Integrated Quality Management – Arbetsmiljö, Miljö och Kvalitet.

Syftet med projektet var att ta fram modeller för hur mindre företag kan samordna ledningssystem för arbetsmiljö, kvalitet och miljö. Projektet drevs i ett samarbete mellan Arbetsmiljöforum, Länsteknikcentrum i Jönköping och Skytteanska i Malå. Projektet var delvis finansierat av EU:s Småföretagsinitiativ, NUTEK och Länsstyrelsen.

MiHS – miljö, hälsa och säkerhet

Syftet med projektet var att ta fram ett verktyg som företag (främst mindre och medelstora) genom jämförelser med andra företag ska kunna hitta goda förebilder i arbetet med miljö, hälsa och säkerhet och kunna förbättra sig. Gemensamma fonden GEFO finansierade projektet. Verktyget finns presenterat i skriften ”Benchmarking inom – HSM (Hälsa, Säkerhet, Miljö)”.

Kvadrant

Syftet med pilotprojektet Kvadrant var att testa en undersökningsmodell där mindre företag utvärderar sig själva och lär av varandra, vilket varit framgångsrikt på Irland. Pilotprojektet finansierades av Europeiska socialfonden.

BenchmarkingForum

Syftet var att skapa en nationell samlingsplats för utbyte av information och kompetens inom benchmarkingområdet, d.v.s. jämförelser mellan arbetsplatser. Samarbete mellan SIQ (Institutet för kvalitetsutveckling), SIF, Ständiga förbättringar och Karlöf Consulting.

Arbete och lärande – Portal för inspiration om forskning och utveckling

Syftet var att skapa bättre överblick/inblick i pågående forskning om kompetens, lärande och företagsutveckling, förmedla kunskaper och sprida erfarenheter samt ge överblick över vad som händer inom arbete och lärande. Arbetslivsinstitutet, NUTEK, Rådet för arbetslivsforskning (numera Vinnova) och Svenska ESF-rådet finansierade.

HOS ADAPT

Syftet var att samla och sprida erfarenheter från de stora mängder utbildningsmaterial inom området kompetensutveckling inom arbetslivet, som produceras av EU-finansierade projekt. Projektet HOS Adapt tillkom i ett försök att förmedla dessa projekt/erfarenheter till större grupper intresserade. Samarbetspartner Svenska ESF-rådet.

Miljödriven affärsutveckling

Syftet var att integrera systematiskt arbete med miljö och arbetsmiljö med personalmedverkan i verksamhetsutveckling. Målgruppen var små och medelstora företag. Projektet finansieras delvis av Nutek och de medverkande företagen.

Träffpunkt Arbetsmiljö – databas och webbsida

Syftet var att lyfta fram goda förebilder/bra exempel inom arbetsmiljöområdet och möjliggöra studiebesök för erfarenhetsutbyte. Projektet finansierades av European Agency for Safety and Health at Work, Bilbao.

Arbetslivet – dödskul eller livsfarligt

Ett samarbetsprojekt med Arbetets museum som tillsammans med Arbetsmiljöforum, Arbetsmiljöverket, LO, Svenskt näringsliv och TCO producerade en vandringsutställning om arbetets villkor. Ett syfte var att nå ungdomar. Finansiär AFA Trygghetsförsäkring.

Larena-lärande arena

Larena var ett nätverk för dialog och erfarenhetsutbyte mellan forskare och praktiker för forskning om lärande i vardag och arbete. Nyhetsbrev producerades. Nätverket finansieras av Utbildningsvetenskapliga kommittén, Vetenskapsrådet och utgjorde en samverkan mellan Arbetslivsinstitutet, CMTO, Linköpings universitet och Institutionen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet.

Nationell digital kunskapsbank i arbetsmiljöfrågor – ”portal” = Arbetsmiljöupplysningen

Syftet var att samverka brett och nationellt kring en digital kunskapsbank inom arbetsmiljö. AFA, Alecta, Arbetslivsinstitutet, Arbetsmiljöforum, Arbetsmiljöverket, FAS, Föreningen Svensk FHV, Landstingsförbundet, LO, Offentliganställdas förbund, Prevent, SKTF, Svenskt näringsliv, Utvecklingsrådet för den statliga sektorn och Vårdförbundet samarbetade. Resultatet blev www.arbetsmiljoupplysningen.se

Regional forskningsinformation till mindre företag

Syftet var att sprida kunskap via aktörer som når mindre företag genom seminarier, vägledning, uppsökande verksamhet och utvecklingsprojekt. Rådet för arbetslivsforskning, numera Vinnova, finansierade.