Så stor personalgrupp är bäst

2019-10-10

Den bästa storleken på en personalgrupp är 12-15 personer, menar HR-företaget Nyckeltalsinstitutet. Större personalgrupper innebär högre sjukfrånvaro som i sin tur leder till andra problem.

– Har man många anställda per chef finns det ett tydligt samband med hög sjukfrånvaro, både de korta och de långa sjukskrivningarna, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet.

HR-företaget utser varje år årets bästa arbetsgivare inom flera olika kategorier som ”mest attraktiva arbetsgivare”, ”bäst hälsoindex” och ”mest jämställda arbetsgivare”. En gemensam faktor för de arbetsplatser som lyfts fram som goda exempel är personalgruppens storlek.

12-15 personer är optimalt, menar Tina Ekström och lutar sig främst på sjukskrivningssiffror. Andelen långa sjukskrivningar blir fler ju större en personalgrupp är. Om gruppen är över 20 personer är andelen långa sjukskrivningar i snitt över fyra procent, jämfört med runt tre procent i personalgrupper som har runt 15 medarbetare.

Varför andelen sjukskrivna är en så viktig och avgörande faktor är, enligt Tina Ekström, att sjukskrivningar har många negativa följdeffekter på en arbetsplats. Som att man måste ta in vikarier, att andra anställda får jobba övertid och att anställda slutar i förtid för att arbetssituationen blir för slitsam.

Ännu mindre personalgrupper då? Jo, när det gäller sjukskrivningar är det snarare lägre sjukfrånvaro ju mindre gruppen är. Å andra sidan blir det dyrare om man har en chef på relativt få anställda. Även dynamiken på en arbetsplats kan påverkas negativt om man har alltför få kollegor.

Sammantaget menar Tina Ekström därför att 12-15 personer är en optimal storlek på en personalgrupp.

Vad säger du om de offentliga arbetsplatser där chefer har 30-40, och ibland ännu fler, medarbetare?

– Där hinner inte cheferna med och har inte förutsättningar att göra ett gott ledarskapsarbete. Det blir svårt att skapa en miljö där medarbetarna känner sig respekterade, och det går också ut över brukarna.

I Nyckeltalsinstitutets årsrapport för 2019 slår man även fast ett antal trender på svensk arbetsmarknad. En sådan är att det är svårt att få nyrekryterade personer att stanna på sina tjänster. Var tionde nyrekryterad slutar inom ett år.

Nyckeltalsinstitutet har också valt ut ett antal branscher som utmärker sig positivt när det gäller goda arbetsvillkor. Dessa branscher är IT/telekom, energibranschen, fastighetsbranschen, finansbranschen och de statliga myndigheterna. Gemensamt för de utvalda branscherna är att det generellt är få anställda per chef, låga siffror när det gäller långtidssjukskrivningar samt lika karriärmöjligheter för män och kvinnor.

//OSCAR MAGNUSSON