Så ska platschefen vara för att förebygga olyckor på bygget

2019-06-25

Otydliga och ostrukturerade chefer kan riskera säkerheten på byggarbetsplatser, medan chefer som är bra på att samordna arbetet och lyssna på medarbetare och underentreprenörer ökar säkerheten. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet.

Bygg- och anläggningsbranschen är en olycksdrabbad bransch. Varje år skadas över 3 000 personer i olyckor på byggarbetsplatser och mellan åren 2009 och 2018 avled totalt 89 personer på arbetet, enligt siffror från Arbetsmiljöverket.

För att öka säkerheten ute på byggena är det viktigt att titta på vilken sorts ledarskap som finns där, menar forskare bakom en ny studie från Göteborgs universitet. I den har 37 byggplatschefer intervjuats om vilka beteenden som tycks öka respektive minska säkerheten på byggarbetsplatser.

Resultatet från studien visar att platscheferna påverkar säkerheten både genom direkta och indirekta ledarskapsbeteenden. Direkta ledarbeteenden är när cheferna interagerar med andra, till exempel medarbetare och underentreprenörer, medan indirekta beteenden handlar om hur arbetet organiseras och struktureras.

– Vi såg att ett undvikande ledarskap, alltså platschefer som är otydliga, backar undan och inte tar ansvar för det som ska göras är mindre framgångsrika när det gäller säkerhetsarbetet på arbetsplatsen, säger Martin Grill, forskare i psykologi som ligger bakom studien tillsammans med forskarkollegan Kent Nielsen från Regionhospitalet i Herning i Danmark.

Platschefer som däremot ökar säkerheten på arbetsplatsen är i stället tydliga, strukturerade och planerar in möten regelbundet där medarbetare och underentreprenörer får samordna sina arbetsuppgifter.

– Det handlar om att ha koll på exakt vem som ska göra vad, var och när, så att olika underentreprenörer kommer in på rätt ställe. När två underentreprenörer är samtidigt på samma plats uppstår nämligen säkerhetsrisker och att hålla arbetsmomenten separerade är viktigt för att öka säkerheten, säger Martin Grill.

Bra ledarbeteenden handlar därför om att ha en tydlig dagordning på t ex morgonmöten, att lyssna på alla medarbetare och att gärna ställa frågor som är öppna i stället för slutna.

– Snarare än att fråga ”ska ni bygga den här väggen idag?” som det bara går att svara ja eller nej på är det bättre att ställa frågor om själva arbetsmomenten, vad de innehåller och vilka eventuella risker som finns.

En fördel för säkerheten var också om cheferna var tydliga med vad de förväntade sig av medarbetare och underentreprenörer när det gällde arbetet och hur det skulle genomföras, t ex vilken säkerhetsutrustning som skulle användas.

Martin Grill och hans forskningskollegor har nu fått forskningsanslag till en ny studie, där de ska försöka utveckla säkerhetsbeteenden hos platschefer ute på byggen. Cirka 120 platschefer ska rekryteras till studien, där hälften av dem ska få ta del av särskilda ledarutvecklingsinsatser ute på arbetsplatserna för att se om detta har någon effekt på deras beteende. Studien väntas pågå i fyra år.

// ZANDRA ZERNELL