Mer kunskap ska stoppa dödligt damm

2018-02-15

Kvartsdamm dödar och skadar byggnadsarbetare. Genom en ny satsning från byggbranschen ska utsatta arbetsplatser få bättre vägledning om hur de minskar halterna av det farliga ämnet.

Vid många arbetsplatser där man på något sätt bearbetar sten eller betong kommer det ut damm som innehåller ämnet kvarts i luften. Dammet sprids ner i lungorna och kan leda till dödliga sjukdomar som KOL, stendammslunga (silikos) och cancer. Under senare år har fem till tio personer årligen dött i stendammslunga, enligt Arbetsmiljöverket.

På initiativ från byggbolaget Skanska ska nu IVL, Svenska Miljöinstitutet, göra mätningar av mängden kvartsdamm på en mängd arbetsplatser. Resultaten från dessa undersökningar ska sedan läggas samman med redan gjorda mätningar.

Sveriges Byggindustriers Utvecklingsfond och Stiftelsen IVL stöttar projektet ekonomiskt. Även flera byggbolag har skjutit till pengar.

Syftet är att en byggarbetsgivare inför ett arbete ska kunna jämföra sig med arbetsplatser som haft liknande förutsättningar, och på så sätt se vilka åtgärder man behöver göra för att halterna av kvartsdamm ska komma under de gränsvärden som Arbetsmiljöverket satt upp.

Ann-Beth Antonsson är projektledare på IVL.

– Halterna av kvartsdamm varierar mycket. Men vid vissa arbetsmoment på byggarbetsplatser kan det vara extremt höga värden som man knappast hittar någon annanstans i arbetslivet, säger hon och nämner håltagning i betong och att bila ner betongväggar som två arbetsmoment med risk för mycket höga damm- och kvartsvärden.

Sådant som kan påverka halterna av kvartsdamm är exempelvis hur utsuget av luft ser ut, hur städat det är och hur de fysiska avgränsningarna mellan olika arbetsmoment ser ut, det vill säga hur damm sprids mellan olika arbetsplatser.

Eftersom det är många faktorer som påverkar halterna av kvartsdamm är det svårt att på förhand veta vad som måste göras för att en enskild arbetsplats ska klara gränsvärdena. Målsättningen med den nya satsningen är att det ska finnas ett så stort material av undersökta arbetsplatser att alla arbetsgivare ska kunna hitta en liknande arbetsplats och på så sätt se vilka insatser och åtgärder som behöver göras innan arbetet dras igång.

Det finns också en diskussion kring gränsvärdena på kvartsdamm som lett till vissa konflikter. Läs mer här.

//Arbetsmiljöforums tidning Du&jobbet, OSCAR MAGNUSSON