Många fördelar med att chefer och skyddsombud går arbetsmiljöutbildningar tillsammans

2020-01-27

Det är bra om chefer och skyddsombud går arbetsmiljökurser tillsammans. Då förstår de bättre sina respektive roller och kan skaffa en bättre grund för arbetsmiljöarbetet i företaget. Den uppfattningen är allmän, när Du&jobbet talar med arbetsmiljöengagerade.

Det finns många fördelar med att chefer och skyddsombud går arbetsmiljöutbildningar tillsammans. Det leder till att man förstår varandras roller bättre och lägger grunden för den samverkan som ju är central i arbetsmiljöarbetet. Det säger Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handelsanställdas förbund.
Han uttrycker en inställning som är snudd på allmän bland dem som arbetat ett tag med arbetsmiljöfrågor, oavsett om de befinner sig på arbetsgivareller arbetstagarsidan. Ändå är det fortfarande sällsynt med gemensamma kurser. Krister Colde säger:

– Företaget Stadium anordnar gemensamma kurser i egen regi. Och på Samhall har vi ett upplägg där två dagar av grundutbildningen är gemensam. Annars är det väldigt sällsynt. Krister Colde menar att problemet ofta ligger i en ovilja hos arbetsgivarna att avsätta tid för arbetsmiljökurser.
– Det är överhuvudtaget få chefer som är tillräckligt utbildade i arbetsmiljöfrågor. Och det är olyckligt, eftersom det kan sätta käppar i hjulen för samverkan.

Björn Hammar, arbetsmiljöansvarig på Teknikföretagen, håller med om det önskvärda i gemensamma kurser.

– Man ska ha en gemensam bas att stå på. Cheferna ska förstå att det är de som har ansvaret för arbetsmiljön, medan skyddsombuden ska vara blåslampor i den meningen att de ska påtala risker och driva på. Men på en del arbetsplatser missuppfattar man saken och tror att arbetsmiljöfrågorna främst ligger på skyddsombudens bord. Konsekvenserna av att arbetsgivare och chefer inte skaffar sig tillräckliga kunskaper kan bli olyckliga, även för dem själva, fortsätter han.
– Om det händer en olycka på arbetsplatsen och det går till rättegång räcker det inte för arbetsgivaren att det skett en delegering av arbetsuppgifterna och att någon skrivit på ett papper. Chefen måste ha kompetens för de arbetsuppgifter delegeringen gäller, och förstått innebörden av de arbetsuppgifter man tagit på sig.

Visst finns det arbetsgivare och chefer som inte anser sig ha tid att åka på kurser, säger Björn Hammar. Men han anser att även facket bär ansvar för att det är så sällsynt med gemensamma utbildningar.

– De har tidigare gärna velat ha kurser enbart för sina egna skyddsombud. Då har de kunnat styra innehållet. Och det till den grad att LO-företrädare kunnat slå fast att behovet av facklig-politisk samverkan ska ingå i alla fackliga utbildningar. Det är ett otyg att man blandar in partipolitik i arbetsmiljöfrågor. Björn Hammar tycker att arbetsmiljöutbildningarna fungerar bäst om de lokala parterna sköter såväl upplägg som tidsplanering.
– Alla behöver inte kunna allt. Skyddsombuden ska inte vara ergonomer eller beteendevetare. Det är inte de som ska göra själva jobbet. Däremot ska de ha tillräcklig kompetens för att kunna påtala när företaget behöver koppla in ergonomer. Christer Hederberg driver egna företaget Arbetsmiljöakuten och är verksam som konsult och föreläsare. Varje vecka håller han i arbetsmiljökurser, anordnade av bl a Arbetsmiljöforum. Han tycker att grundutbildningen bör vara gemensam för chefer och skyddsombud, men att cheferna sedan i olika former bör sätta sig tillsammans för att bli klara över hur deras egen roll i arbetsmiljöarbetet bör se ut, och vilken kompetens de behöver utveckla.
– Det kan handla om att avsätta några timmar för att gå igenom konsekvenserna av de ansvarsdelegeringar som finns i företaget. Hur ska man till exempel kontrollera och följa upp delegeringen? Det är ju tyvärr vanligt att mellanchefer skriver på utan att riktigt förstå konsekvenserna. Det gäller också att cheferna diskuterar och tänker igenom hur de i praktiken ska utöva sitt ledarskap i arbetsmiljöfrågorna. De behöver arbeta med ett förhållningssätt som passar just i det egna företaget.

När det finns skyddskommittéer bör samma sorts uppföljning av grundutbildningen ske där, fortsätter Christer Hederberg. De olika aktörerna i företagets arbetsmiljöorganisation bör verkligen diskutera igenom hur deras respektive roller ska se ut. Och precis som cheferna, kan skyddsombuden/arbetsmiljöombuden behöva fortbildning i hur de bäst kan företräda arbetstagarnas intressen.
– Det är tyvärr vanligt att skyddsombuden upparbetar en mycket högre kompetens i arbetsmiljöfrågor än cheferna. Och det är olyckligt för samverkan. Cheferna kan känna sig uppläxade av skyddsombuden. Och skyddsombuden kan frestas att utnyttja sitt överläge. Arbetsmiljöarbetet kan bli förhandlingar mer än samverkan.

Huvudansvaret ligger i så fall på de chefer som inte tar chansen att skaffa sig likvärdiga kunskaper, menar han.
– När jag träffar chefer som tycker att de inte har tid att utbilda sig frågar jag hur de egentligen tänkt utöva sitt ledarskap för att utveckla arbetsmiljön? Vilken företagskultur speglas av en chef som inte tar ansvaret för sina anförtrodda arbetsmiljöuppgifter på allvar? Och om de är i situationen att företagets skyddsombud är väldigt välutbildade tycker jag inte att de ska se det som ett hot. Sådana skyddsombud är snarare en resurs, om chefen är beredd att lyssna på dem.

Jonas Fogelqvist, Du&Jobbet