Kvinnor sjukskrivs oftare än män vid liknande psykiska diagnoser

2019-09-16

Kvinnor med lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa är sjukskrivna 30 procent mer än män med samma diagnoser. Riksrevisionen konstaterar stora skillnader mellan könen när det gäller hur läkare hanterar psykiska besvär.

Det finns tydliga och osakliga könsskillnader i sjukskrivningsfrekvens mellan kvinnor och män. Skillnaderna kan inte förklaras med att kvinnor skulle ha sämre hälsa än män eller att kvinnor och män arbetar i olika branscher.

Det konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport; Jämställd sjukfrånvaro – bedöms män och kvinnor likvärdigt i sjukskrivningsprocessen?

Riksrevisionen har granskat uppgifter om 60 000 personer från Skånes län som mellan 2010 och 2016 diagnosticerades med antingen lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa, eller med smärtproblematik. Bedömd arbetsförmåga kopplades till uppgifter om mottagande av ersättning från sjukförsäkringen.

När det gällde patienter med smärtproblematik syntes inga osakliga könsskillnader. Då det handlade om psykisk ohälsa var bilden en annan. Kvinnor sjukskrevs 30 procent mer än män vid samma bedömning av arbetsförmågan. De sjukskrevs även 20 procent mer vid samma nivå på den självskattade hälsan.

Skillnaderna var tydligast bland patienter i åldrarna 31-40 år, bland barnlösa patienter samt bland personer med hög utbildning och relativt höga inkomster.

Granskningen ger inget svar på om skillnaderna beror på att kvinnor sjukskrivs mer, eller män mindre än vad regelverket medger.

Riksrevisionen anger flera möjliga förklaringar till resultaten, utan att ta ställning till vilka som är relevanta. Det kan bl a handla om att män i högre utsträckning föredrar annan behandling än sjukskrivning och att kvinnor har ett mer preventivt hälsobeteende än män. Skillnaderna kan även bero på att vårdgivare är sämre på att fånga upp signaler om mäns psykiska ohälsa, eller att läkare är mer benägna att sjukskriva kvinnor.

Regeringen bör nu ge Försäkringskassan i uppdrag att följa upp läkarintygsskrivande på olika vårdgivarenheter, rekommenderar Riksrevisionen som även vill se en utredning om hur osakliga könsskillnader i sjukfrånvaro kan förklaras och begränsas.

//JONAS FOGELQVIST