Hörseln kan skadas – trots bullergränser

2017-02-09

Om bullret på jobbet överstiger 85 decibel måste du bära hörselskydd. Men även lägre ljudnivåer kan ge hörselskador. Åtminstone om du har känsliga öron.

Med 18 års mellanrum har forskare vid Karolinska institutet, Uppsala universitet och Folkhälsomyndigheten undersökt hörseln för drygt 500 manliga tvillingar. Männen har också uppgett vad de arbetat med vilket gjort att forskarna kunnat uppskatta hur mycket buller de utsatts för under yrkeslivet.

Att de allra flesta i undersökningen hade sämre hörsel vid den andra undersökningen var väntat. Forskarna kunde inte oväntat konstatera att tappet var större för dem som utsattes för mycket buller i jobbet.

Men detta gällde även personer som utsatts för buller mellan 75 och 85 decibel, det vill säga under gränsvärdet på 85 decibel där arbetsgivaren ska se till att man använder hörselskydd.

Extra tydligt var detta för personer som hade något nedsatt hörsel redan vid det första testtillfället.

– Det vi kan slå fast är att ljudnivåer på 75 decibel kan vara farligt för vissa individer som har extra känsliga öron, säger Magnus Svartengren, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.

Tycker du att man borde sänka gränsvärdet från dagens 85 decibel?

– Ja, om det inte kostade något så tycker jag det. Men ett sådant här värde är alltid en avvägning mellan olika intressen. Men vad man kan konstatera är att detta gränsvärde inte tydligt avgör vad som är farligt och vad som inte är farligt.

Det finns också andra argument än hörselskadorna som motiverar att man borde försöka dämpa bullret på arbetsplatser, menar Magnus Svartengren.

– Det finns yrken där man är beroende av sin hörsel, exempelvis som lärare. Det är ytterligare ett skäl att få ner ljudnivåerna. Annars riskerar vi att slå ut människor med lättare hörselnedsättningar.

//Du&jobbet, Oscar Magnusson

FAKTA OM BULLERGRÄNSER
Om det genomsnittliga bullret under en arbetsdag är 85 decibel eller mer är arbetsgivaren skyldig att:

  • Se till att hörselskydd används.
  • Erbjuda hörselundersökning.
  • Genomföra åtgärder/en skriftlig handlingsplan.

Arbetsmiljölagen, Buller (AFS 2005:16)
Föreskrifterna gäller för verksamheter där någon kan utsättas för buller i arbetet. De kompletterar och preciserar föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete bland annat när det gäller undersökning och riskbedömning.Till AFS 2005:16