Här är regeringens förslag för arbetsmarknaden

2016-09-22

Satsningar på yrkesutbildning och insatser för nyanlända är ett par områden som regeringen prioriterar för att få ner arbetslösheten. Det framgår av budgetpropositionen för 2017, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Här är några av satsningarna för kommande år som berör arbetslivet:

Arbetsmiljöverket
Anslaget ökas med 25 miljoner kronor 2017, vilket gör det möjligt att nyanställa inspektörer. Anslagsökningen motsvarar cirka 25 nya inspektörer, enligt regeringen.

Forskning
30 miljoner kronor satsas nästa år på forskning om arbetslivet, 40 miljoner kronor 2018 och från 2019 60 miljoner kronor per år.

Äldreomsorgen
Regeringen föreslår en satsning på utbildning där tidsbegränsat anställda inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård ska bli undersköterskor. Syftet är att råda bot på bristen på personal inom äldreomsorgen och öka kvaliteten. Insatsen motsvarar 10 000 heltidsstudier under fyra år. Behovet är stort – fram till år 2023 behöver 100 000 personer nyanställas inom äldreomsorgen, enligt regeringen.

Extratjänster
Antalet extratjänster där långtidsarbetslösa får enklare jobb inom välfärden har inte haft den utveckling som varit tänkt. Nästa år ändras prognosen, från de 14 000 extratjänster regeringen räknat med, till 2 600. Stödet till arbetsgivaren utökas från 75 procent av en heltid till 100 procent. Målgruppen för extratjänster ska utvidgas och även omfatta nyanlända. Även traineejobben har blivit färre än vad regeringen hoppats – 2 500 mot beräknat 10 900.

Etableringsuppdraget
Antalet deltagare väntas öka från dagens 55 000 till 90 000. Andelen i arbete med eller utan stöd eller utbildning 90 dagar efter avslutat etableringsuppdrag ökade något under 2015, från 28 till 31 procent, men är fortfarande på en alltför låg nivå, enligt regeringen. Arbetsförmedlingen får ökat anslag på 520 miljoner kronor nästa år och 130 miljoner kronor redan i år för att möta de ökade kraven.

Nystartsjobb
Det är nu den vanligaste formen av subventionerad anställning sett till antalet deltagare. Regeringen tycker inte det är tillräckligt träffsäkert, risken är att det inte går till dem som har störst behov. Subventionen för personer som varit arbetslösa i mer än 3 år och för nyanlända ska därför ökas. Nästa år blir det krav på att dessa jobb ska ha anställningsvillkor som är likvärdiga med kollektivavtal.

Yrkesvux
I dag finns 10 000 platser inom yrkesutbildning för vuxna – nästa år tillkommer 11 750 platser. 2019 ska antalet platser vara 17 750 fler än i dag. Satsningen kostar en miljard kronor under nästa år. Tre år senare väntas den årliga kostnaden bli 1,7 miljarder kronor. Finansminister Magdalena Andersson lyfter fram bristyrken som undersköterskor, barnskötare, elektriker och byggnadsarbetare, där fler kan utbildas via yrkesvux.

Beredskapsjobb
Statliga myndigheter ska från och med 2017 ta fram jobb med enkla arbetsuppgifter för arbetslösa med kort utbildning och relativt sett låga kvalifikationer. 2020 ska 5000 personer sysselsättas i sådana jobb, med lön och arbetsvillkor enligt kollektivavtal.

Arbetslöshetsförsäkring
Nuvarande regler om att en arbetssökande endast kan stämpla 75 dagar vid sidan av deltidsarbete slopas. Nu ska det gå att vara deltidsarbetslös och få ersättning under 60 veckor.

//Du&jobbet