Fler konflikter i stora arbetsgrupper – här bråkas det mest

2019-08-26

Ju större en arbetsgrupp är desto högre är både sjukfrånvaron och risken för konflikter, enligt en ny undersökning. Hur mycket medarbetare upplever att det bråkas skiljer sig även åt mellan olika branscher – och mest konflikter finns i detaljhandeln.

Det finns en tydlig koppling mellan storleken på den arbetsgrupp vi arbetar i och hur vi mår på jobbet. Det visar en kartläggning som konsultföretaget Brilliant Future gjort av elva privata branscher i Sverige med hjälp av medarbetarenkäter.

I arbetsgrupper med fler än 40 anställda är korttidsfrånvaron t ex mer än dubbelt så hög som i grupper med upp till fem anställda, enligt kartläggningen av 141 arbetsgrupper. Redan i arbetsgrupper med mellan sex och tio medarbetare är sjukfrånvaron högre än i mindre grupper – och växer sedan ju större grupperna är.

Det finns även ett starkt samband mellan gruppstorlek och i vilken utsträckning medarbetare upplever att konflikter på jobbet. I en arbetsgrupp med ett trettiotal personer är andelen som dubbelt så stor som i en arbetsgrupp som bara består av ca fem personer.

Skillnaderna är också stora mellan olika branscher när det gäller hur de anställda upplever arbetsklimatet, enligt kartläggningen. Drygt 100 000 personer har svarat på frågan ”Är din arbetsgrupp fri från konflikter som påverkar arbetet negativt?”. I branscherna detaljhandel och grossistverksamhet upplever flest medarbetare att det finns konflikter som påverkar deras arbete negativt, 16 procent.

Enligt Sofie Johansson, analyschef på Brilliant Future, finns det flera orsaker till att de branscherna sticker ut.

– Inom detaljhandeln och grossistverksamheten ser vi större arbetsgrupper än i flera andra branscher, även om de inte har de allra största grupperna. Vi ser också att ledarskapet inte alls upplevs som lika starkt i de här branscherna. Ytterligare en sak som vi vet påverkar hur man upplever konflikter är arbetsfördelningen och denna fungerar som allra sämst inom just grossistverksamhet.

De branscher som har lägst andel konflikter i undersökningen är fastighetsförvaltning och konsultverksamhet. Där upplevde bara 6 procent besvärande konflikter. Antal svar som kommit in skiljer sig dock åt mellan branscherna.

– Företag och organisationer behöver förstå hur organisatoriska aspekter, som gruppstorlek, faktiskt påverkar den upplevda arbetsmiljön. Här har högsta ledningsgruppen ett ansvar att t ex se över gruppernas sammansättning och storlek för att ge cheferna en ärlig chans att vara riktigt bra chefer. Det är inte rimligt i stora grupper, eftersom det då är omöjligt att se alla medarbetare, att ge feedback och vara tydlig för alla, säger Sofie Johansson.

Även det engagemang medarbetare känner inför sitt jobb påverkas av storleken på arbetsgruppen. Ju större gruppen är desto mer minskar engagemanget, visar studien. I grupper som består av 20 till 30 personer ligger andelen engagerade medarbetare på mellan 20 och 25 procent, men i arbetsgrupper med färre än sju deltagare är ca 35 procent av medarbetarna engagerade i jobbet.

//ZANDRA ZERNELL

Fem branscher där medarbetarna tycker att det bråkas mest:

  • Detaljhandel 16 procent
  • Grossistverksamhet 16 procent
  • Transport 15 procent
  • Tillverkning 14 procent