Förra året inträffade betydligt färre dödsolyckor på jobbet än under 2019. Även antalet arbetsolyckor minskade. Men det anmäldes samtidigt betydligt fler arbetssjukdomar.

Det framgår av Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsskador 2020 som nu publicerats.

Den mest dramatiska förändringen är att antalet dödsolyckor sjunkit kraftigt. 2020 dog 24 personer efter olyckor på jobbet, jämfört med 36 personer år 2019. Under några år dessförinnan ökade antalet som dog i olyckor på jobbet, men trenden över tid är tydlig – dödsolyckorna blir färre.

Även antalet arbetsolyckor som lett till sjukskrivning har minskat, men inte i samma storleksordning. 33 000 sådana olyckor anmäldes 2020, vilket var cirka 1700 färre än året före. Antalet olyckor på väg till och från arbetet minskade med 29 procent, vilket kan förklaras med att fler arbetat hemma under covid 19-pandemin.

Antalet anmälda arbetsolyckor per 1 000 sysselsatta var högst i åldersgruppen 19-24 år. Bland kvinnor var fall- och belastningsskador vanligaste orsaken. Bland män toppas statistiken av olyckor med handhållna verktyg och transportmedel.

Till skillnad från olyckorna har arbetssjukdomarna blivit många fler. 2020 anmäldes 19 500 arbetssjukdomar till Försäkringskassan, vilket innebar en ökning med 84 procent. Även här är sambandet med pandemin tydligt. Över hälften av de anmälda arbetssjukdomarna förra året orsakades av kemiska och biologiska faktorer. Exponering för covid 19-smitta räknas in i den kategorin.

//JONAS FOGELQVIST