Dubbelt så vanligt att utrikes födda mobbas på jobbet

2023-08-23

Arbetsmiljöverkets nya rapport (AMU) visar att de som är utlandsfödda upplever att de har en sämre arbetsmiljö än de som är födda i Sverige.

Publicerad i tidningen Allt om arbetsmiljö: 2023-08-21

Cirka en miljon av alla yrkesarbetande i Sverige är utlandsfödda. Det motsvarar cirka 20 procent av alla som jobbar. Av dessa upplever de som är födda utanför Sveriges att de har en sämre arbetsmiljö än de som är födda i Sverige. Det gäller både den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Detta framgår i en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Rapportens underlag kommer från Arbetsmiljöundersökningen (AMU) 2021 som Arbetsmiljöverket gör vartannat år. Detta var första gången som uppgifter samlats in om undersökningsdeltagarnas födelseland.

Utrikes födda anger i högre grad att arbetet är psykiskt ansträngande. De anger också, i högre grad, att de utsatts för kränkande särbehandling i form av mobbning och diskriminering på grund av religion, trosuppfattning eller etnisk tillhörighet. Andelen som säger att de utsatts för mobbning på arbetsplatsen är dubbelt så hög bland utrikes födda personer, 12 procent, jämfört med inrikes födda personer, 6 procent.

I rapporten framgår att det även är stor skillnad mellan utrikes- och inrikes föddas arbetsbelastning. Utrikes födda upplever i större utsträckning att de varje vecka är uttröttade i kroppen efter arbetet. Högst andel som anger att de varje vecka är uttröttade i kroppen efter arbetet finns i gruppen som är födda utanför Europa. Skillnaderna mellan grupperna kan, enligt rapporten, bero på vilka yrken och branscher utlandsfödda arbetar inom.

Tänkbara förklaringar till att de organisatoriska och sociala förhållandena i arbetsmiljön upplevs som sämre kan enligt rapporten vara diskriminering, trakasserier och brist på kommunikation med arbetsledare.

Oro att förlora arbetet på grund av tillfälliga anställningar är en annan förklaring. Utrikes födda arbetar i större utsträckning I branscher där det är mer vanligt förekommande med otrygga anställningar.

 

Text : Elsa Frizell

elsa.frizell@alltomarbetsmiljo.se

Foto: Adobe Stock