Brister på restauranger – butiker får lovord

2017-12-28

Handeln har förbättrat sig men inom restaurangbranschen är det stora brister. Det visar en granskning av det förebyggande arbetsmiljöarbetet i ett antal branscher med många unga anställda.

Under två oktoberveckor besökte Arbetsmiljöverket omkring 1700 arbetsplatser med fokus på branscher där det arbetar många unga. Mer än hälften av arbetsplatserna var butiker men även många restauranger, hotell och arbetsplatser där man arbetade med kommunikation och information besöktes. Huvudsakligen granskades det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Fanns det rutiner för att förebygga arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar? Och i så fall, användes dessa?

Genomgången visade att bara 42 procent av de besökta arbetsplatserna hade fungerande rutiner för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. På de övriga arbetsplatserna fattades det rutiner – eller så var de som fanns otillräckliga och behövde kompletteras. På vissa arbetsplatser fanns rutiner som inte användes, insatta i en pärm som sällan någon tittade i.

36 procent av de granskade hotellen och restaurangerna saknades helt rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Samtidigt är det ofta arbetsplatser som är stressiga och där mycket arbete sker kvällstid.

– Det här leder till stor personalomsättning, och att det är svårt att få duktiga medarbetare att stanna. Ofta saknas det egna skyddsombud på arbetsstället och de regionala skyddsombuden kan ha svårt att komma in på dessa verksamheter vilket kan försvåra det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det bästa är om arbetsgivare och arbetstagare hjälps åt, säger Lena Lindskog, projektledare på Arbetsmiljöverket.

Mer positiv är hon kring utvecklingen inom handeln där avsevärt färre, 18 procent, av de besökta butikerna saknade rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Inom handeln har det förbättrats, man har gjort ett stort arbete i branschen, säger Lena Lindskog och nämner bland annat utbildningsmaterialet ”Säker i butik”.

Alla arbetsplatser som hade brister i sitt systematiska arbetsmiljöarbete kommer att få uppföljande inspektioner under början på 2018.

//Arbetsmiljöforums tidning Du&jobbet, OSCAR MAGNUSSON