7 av 10 ombud vill se ökat arbete mot stress och hög arbetsbelastning

2019-05-29

Arbetsgivarnas kunskaper om riskerna i den psykosociala arbetsmiljön brister. Det tycker var tredje skyddsombud i Unionens årliga arbetsmiljöbarometer.

I undersökningen har fackförbundets skyddsombud svarat på frågor om arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sina arbetsplatser.

Resultatet visar att det framför allt är i den psykosociala arbetsmiljön som det finns brister. Med det menas frågor som t ex har med arbetsklimat, arbetsbelastning eller möjligheterna att utvecklas att göra. Knappt hälften av skyddsombuden uppger att denna är bra eller mycket bra. Det är en uppgång jämfört med förra året då drygt 40 procent uppgav samma sak. Var femte anser i stället att den är dålig eller mycket dålig, en marginell uppgång mot förra året.

När det gäller arbetsgivarens kunskaper om riskerna i den psykosociala arbetsmiljön anser 33 procent av ombuden att deras arbetsgivare har dåliga eller mycket dåliga kunskaper om detta. Här finns en stor skillnad mot hur de bedömer arbetsgivarnas kunskaper om den fysiska arbetsmiljön, där bara 12 procent tycker att dessa är dåliga eller mycket dåliga.

– Den psykiska ohälsan är idag är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Chefer och arbetsledare måste arbeta för en bra psykosocial arbetsmiljö. Vi kan inte tillåta att människor blir sjuka av jobbet, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

Sju av tio ombud pekar ut stress och arbetsbelastning som det mest angelägna området för arbetsplatserna att arbeta. Därefter kommer chefs- och ledarskapsfrågor och på tredje plats det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Ca 80 procent av de som tycker att stress är det mest angelägna att ta tag i uppger att det framför allt är hög arbetsbelastning som skapar stress. Andra faktorer är bl a otydlighet i ansvar, mandat och befogenheter, bristande ledarskap och omorganisationer.

Undersökningen visar också att det på var tionde arbetsplats inte bedrivs något systematiskt arbetsmiljöarbete alls.

Arbetsmiljöbarometern genomfördes i oktober år förra året. Av de 6 967 arbetsmiljöombud som tillfrågades svarade 36 procent på frågorna.