Arbetsmiljöverket

Verkets övergripande mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. Arbetsmiljöverket skriver regler för arbetsmiljön och ansvarar för officiell statistik om arbetsmiljö och arbetsskador i Sverige.
På webbplatsen www.av.se finns lagar, föreskrifter och litteratur och det går att ställa frågor.

Arbetsmiljöverket
(Huvudkontoret)
112 79 STOCKHOLM
Besöksadress: Lindhagensgatan 133
Tfn: 010-730 90 00
E-post: arbetsmiljoverket@av.se
www.av.se

AFA Försäkring

Gemensam organisation för tre försäkringsbolag som administrerar avtalsförsäkringar vid arbetsbrist, sjukdom, föräldraledighet, arbetsskada och dödsfall.
Driver webbplatsen www.suntliv.nu

106 27 STOCKHOLM
Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18
Tfn: 08-696 40 00
E-post: se www.afaforsakring.se
www.afaforsakring.se

Alna Sverige AB

Arbetslivets egen resurs i alkohol- och drogfrågor. Expert på skadligt bruk.

113 59 Stockholm
Besöksadress: Kungstensgatan 38, 4 tr,
Tfn: 0771-29 08 00
E-post: info@alna.se
www.alna.se

Arbetsmarknadsdepartementet

Ansvarar för arbetsmarknadspolitik och arbetslivspolitik, med bl.a. arbetsrätt och arbetsmiljö. Ansvarar även för nyanlända flyktingars etablering

103 33 Stockholm
Besöksadress: Rosenbad 4
Tfn: 08-405 10 00
www.regeringen.se

Arbetsmiljöforum i Norden AB

Opartisk organisation för arbetsmiljö- och arbetslivsfrågor. Utbildningar, seminarier, konsulttjänster, nätverk, arbetsmiljöinformation, arbetslivsdagen Working Life  mm. Ger ut tidningen Du&jobbet.

Box 110
129 22 STOCKHOLM
Besöksadress: Telefonv 30:1
Tfn: 08-442 46 00
E-post: info@arbetsmiljoforum.se
www.arbetsmiljoforum.se
www.duochjobbet.se

Boverket

Central myndighet för samhällsplanering, byggande och förvaltning med ansvar för bl.a. hälsa och säkerhet enligt Plan- och bygglagen.

Box 534
371 23 KARLSKRONA
Besöksadress: Drottninggatan 18
Tfn: 0455-35 30 00
E-post: registraturen@boverket.se
www.boverket.se

Branschföreningen för Personlig Skyddsutrustning (BPS)

Sammanslutning av tillverkare och leverantörer av personlig skyddsutrustning.

Box 22307
104 22 STOCKHOLM
Besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 31
Tfn: 08-508 938 00
E-post: info@bps.nu 
www.bps.nu

Diskrimineringsombudsmannen, DO

Arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Box 3686
103 59 Stockholm 
Besöksadress: Torsgatan 11
Tfn 08-120 20 700
E-post do@do.se
www.do.se

Elsäkerhetsverket

Ansvarig myndighet för elsäkerhet och EMC, elektromagnetisk kompatibilitet. Utarbetar föreskrifter, svarar för tillsyn av el-anläggningar och el-arbete. Produktkontroll.

Box 4
681 21 Kristinehamn
Tfn: 010 168 05 00
E-post: registrator@elsakerhetsverket.se
www.elsakerhetsverket.se/

Ergonomi och Human factors Sällskapet Sverige, EHSS

Intresseorganisation som verkar för att stärka ergonomins roll inom arbetsliv, forskning och samhälle.

Kontaktperson: Jane Ahlin
Tfn: 0738 38 35 45
E-post: info@ergonomisallskapet.se
www.ergonomisallskapet.se

Fackförbund i Sverige

De olika fackförbunden bedriver arbete för en god arbetsmiljö.

LO
105 53 Stockholm 
Besöksadress: Barnhusgatan 18,
Tfn: 08-796 25 00
E-post: info@lo.se
www.lo.se

TCO
114 94 Stockholm  
Besöksadress: Linnégatan 14
Tfn: 08-782 91 00  
E-post: info@tco.se
www.tco.se

Saco
Box 2206
103 15 Stockholm 
Besöksadress: Lilla Nygatan 14
Tfn: 08-613 48 00 
E-post: kansli@saco.se 
www.saco.se

FALF Forum för arbetslivsforskning

Mötesplats för arbetslivsforskning i Sverige.

Box 42
221 00 Lund
E-post: mans.svensson@soclaw.lu.se
www.falf.se

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)

Initierar och finansierar på uppdrag av Socialdepartementet grundläggande forskning om arbetsmarknad, arbetsmiljö, folkhälsa, omsorg och välfärd.

Box 2220
103 15 Stockholm
Besöksadress: Westmanska Palatset, Wallingatan 2
Tfn: 08-775 40 70
E-post: forte@forte.se
www.forte.se

FTF Arbetsmiljö

Förening inom området teknik-människa-miljö med huvudinriktning arbetsmiljö.

146 33 TULLINGE
Besöksadress: Sadelmakarvägen 9
Tfn: 076-787 67 17
E-post: kansligruppen@arbetsliv.net
www.arbetsliv.org

Försäkringskassan

Central förvaltningsmyndighet för socialförsäkringen. På lokal och regional nivå sköts verksamheten av länskontor.

103 51 STOCKHOLM
Besöksadress: Lm Ericssons väg 30 
Tfn: 0771 524 524
E-post: huvudkontoret@forsakringskassan.se
www.forsakringskassan.se

Handikappförbunden

Verkar för visionen ett samhälle för alla.

Box 1386
17227 Sundbyberg
Besöksadress Sturegatan 4
Tfn 08-546 404 00
E-post Hso@Hso.se 
www.hso.se

Högskolan i Gävle

Forskar bl.a. om belastningsskador.

801 76 Gävle 
Besöksadress:
Tfn: 026 - 64 85 00
E-post Blackboard@hig.se 
www.hig.se

ILO

FN:s organisation för arbetslivsfrågor
www.ilo.org

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

IVL arbetar med uppdrag och forskning inom hela miljöområdet.

Box 210 60
100 31 STOCKHOLM
Besöksadress: Valhallavägen 81
114 27 Stockholm
Tfn: 010 788 65 00
E-post: info@ivl.se
www.ivl.se

Kemikalieinspektionen (KemI)

Central tillsynsmyndighet för kemikaliekontroll

Box 2
172 13 SUNDBYBERG
Besöksadress: Esplanaden 3A
Tfn: 08-519 411 00
E-post: kemi@kemi.se
www.kemi.se

Kommunernas och landstingens arbetsmiljöråd

Partssammansatt organ som inom den kommunala sektorn ska stödja integration mellan arbetsmiljö, medbestämmande och verksamhet.

c/o Sveriges Kommuner och Landsting,
118 82 STOCKHOLM
Besöksadress: Hornsgatan 20 Stockholm
Tfn: 08-452 70 00
E-post: info@skl.se
www.skl.se

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Ergonomisektionen

Vill sprida kunskap och medvetenhet om ergonomi och arbeta för ökad efterfrågan av ergonomiska kunskapstjänster i arbetsliv och samhälle.

Box 3196 
103 63 Stockholm 
Besöksadress: Vasagatan 48 
Tfn: 08-567 061 00
www.sjukgymnastforbundet.se

Miljö- och energidepartementet

Ansvarar bland annat för klimatpolitik, kemikaliepolitik, strålskydd och kärnsäkerhet samt forskning och miljöövervakning.

103 33 STOCKHOLM
Besöksadress: Tegelbacken 2
Tfn: 08-405 10 00
www.regeringen.se

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Uppdraget spänner över hela hot- och riskskalan, från vardagens olyckor till stora katastrofer.

651 81 KARLSTAD
Tfn: 0771-240 240
E-post: registrator@msb.se
www.msb.se

Näringsdepartementet

Ansvarar bl.a. för näringslivsutveckling och bostadspolitik.

103 33 STOCKHOLM
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 70
Tfn: 08-405 10 00
www.regeringen.se

Organisation mot mobbning (OMM)

Ska verka för att identifiera, kartlägga och eliminera mobbning i arbetslivet.

Stenskärsgränd 3
618 30 Kolmården
www.o-m-m.se

Partsrådet

Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet, Partsrådet, är en ideell förening vars medlemmar är Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O samt Saco-S och SEKO. 

Box 3658
111 22 STOCKHOLM
Besöksadress: Kungsgatan 57A 5 tr
Tfn: 08-4022830
E-post: info@partsradet.se
www.partsradet.se

Prevent

Arbetar på uppdrag av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Litteratur, utbildningar, branschprojekt, ger ut tidningen Arbetsliv.

Box 20133
104 60 STOCKHOLM
Södermalmsallén 36
118 28 STOCKHOLM
Tfn: 08-402 02 00
E-post: info@prevent.se
www.prevent.se

Riksföreningen för företagssköterskor

Yrkesförening för företagssköterskor verksamma inom företagshälsovård, yrkesmedicin och arbetshälsovård.

Besöksadress: Björnbärsstigen 24
E-mail: kristina.andersson@sodra.com
www.swenurse.se

Stressforskningsinstitutet

Nationellt kunskapscentrum inom området stress och hälsa.

Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM
Besöksadress: Frescati Hagväg 16 A
Tfn: 08-16 20 00
E-post: info@stressforskning.su.se
www.stressforskning.su.se

Strålsäkerhetsmyndigheten

Arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

171 16 STOCKHOLM
Besöksadress: Solna Strandväg 96
Tfn: 08-799 40 00
E-post: registrator@ssm.se
www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Svensk yrkes- och miljöhygienisk förening

Vill höja kompetensen inom yrkesområdet.

Enheten för arbets- och miljödermatologi 
Institutet för miljömedicin 
Box 210 
171 77 Stockholm 
E-post: lena.andersson4@regionorebrolan
www.symf.nu

Svenska ESF-rådet

Myndighet som arbetar med Europeiska socialfondens program i Sverige för att stärka individens ställning i arbetslivet och därigenom bidra till tillväxt och ökad sysselsättning.

Box 471 41 
100 74 STOCKHOLM 
Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B
Tfn: 020-33 33 90
E-post: esf@esf.se
www.esf.se

Svenska Företagsläkarföreningen (SFLF)

Yrkesförening för företagsläkare och skolläkare.

Box 5610
114 86 STOCKHOLM
Tfn: 08-790 33 86
E-post: info@slf.se
www.slf.se

Svenskt Näringsliv

Arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten.

114 82 Stockholm 
Besöksadress: Storgatan 19 
Tfn 08-553 430 00
www.svensktnaringsliv.se

Sveriges företagshälsor

Branschorganisation för företagshälsovården.

Box 55545
104 02 STOCKHOLM
Besöksadress: Sturegatan 11
Kontaktperson: Lars Hjalmarson
Tfn: 08-762 67 46
E-post: info@foretagshalsor.se
www.foretagshalsovard.se

Sveriges HR-förening

Arbetar för att utveckla och stärka kompetensområdet human resource management.

Box 6037
102 31 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 34 6tr
Tfn: 08-545 914 60
E-post: info@sverigeshrforening.se
www.sverigeshrforening.se

SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll)

Ackrediterar (kompetensprövar) de organ som ska utföra analys, provning, kalibrering, certifiering, kontroll och besiktning.

Box 878
501 15 BORÅS
Besöksadress: Österlånggatan 5
Tfn: 0771 99 09 00
E-post: registrator@swedac.se
www.swedac.se
Stockholmskontoret: 
Box 733
101 35 STOCKHOLM

Tfn: 08-406 83 00

Swedish Standards Institute (SIS)

Organisation som arbetar med standarder, både med att ta fram och att sprida kunskap om dem. 

118 80 STOCKHOLM
Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6
Tfn: 08-555 520 00
E-post: info.sales@sis.se
www.sis.se

Swerea IVF

Initierar, utför och omsätter forskning och utveckling till tillväxt inom verkstadsindustrin.

Swerea IVF AB
Box 104
431 22 MÖLNDAL
Tfn: 031-706 60 00
E-post: ivf@swerea.se
www.swerea.se/ivf/

Tillväxtverket

Arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. 

Box 4044
102 61 STOCKHOLM
Besöksadress: Västgötagatan  1
Tfn: 08-681 91 00
E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
www.tillvaxtverket.se

Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, TYA

Utbildning och arbetsmiljö i transportbranschen

Box 1826
171 26 SOLNA
Besöksadress: Västra vägen 11 A
Tfn: 08-734 52 00
E-post: info@tya.se
www.tya.se

Transportstyrelsen

Har tillsyn av säkerheten och arbetsmiljön på fartyg.

601 73 Norrköping
Besöksadress: Olai Kyrkogata 35 
Tfn: 011-18 52 56
E-post: kontakt@transportstyrelsen.se
www.transportstyrelsen.se

Vinnova, Verket för innovationssystem

Ska främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och finansiera behovsmotiverad forskning.

101 58 STOCKHOLM
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 56
Tfn: 0771 503 503
E-post: vinnova@vinnova.se
www.vinnova.se

Suntarbetsliv

Suntarbetsliv bidrar till friska arbetsplatser inom kommuner, regioner och kommunala företag. 

Här finns stöd i form av kunskaper, verktyg och metoder för ett väl fungerande arbetsmiljöarbete, baserat på forskning och beprövad erfarenhet. Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona.

Korgmakargränd 2, 111 22 Stockholm
Tfn: 08-641 22 50
www.suntarbetsliv.se