Arbetsmiljöverket

Verkets övergripande mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. Arbetsmiljöverket skriver regler för arbetsmiljön och ansvarar för officiell statistik om arbetsmiljö och arbetsskador i Sverige.
På webbplatsen www.av.se finns lagar, föreskrifter och litteratur och det går att ställa frågor.

Arbetsmiljöverket
(Huvudkontoret)
112 79 STOCKHOLM
Besöksadress: Lindhagensgatan 133
Tfn: 010-730 90 00
E-post: arbetsmiljoverket@av.se
www.av.se

AFA Försäkring

Gemensam organisation för tre försäkringsbolag som administrerar avtalsförsäkringar vid arbetsbrist, sjukdom, föräldraledighet, arbetsskada och dödsfall.
Driver webbplatsen www.suntliv.nu

106 27 STOCKHOLM
Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18
Tfn: 08-696 40 00
E-post: se www.afaforsakring.se
www.afaforsakring.se

Alna Sverige AB

Arbetslivets egen resurs i alkohol- och drogfrågor. Expert på skadligt bruk.

113 59 Stockholm
Besöksadress: Kungstensgatan 38, 4 tr,
Tfn: 0771-29 08 00
E-post: info@alna.se
www.alna.se

Arbetsmarknadsdepartementet

Ansvarar för arbetsmarknadspolitik och arbetslivspolitik, med bl.a. arbetsrätt och arbetsmiljö. Ansvarar även för nyanlända flyktingars etablering

103 33 Stockholm
Besöksadress: Rosenbad 4
Tfn: 08-405 10 00
www.regeringen.se

Arbetsmiljöforum i Norden AB

Opartisk organisation för arbetsmiljö- och arbetslivsfrågor. Utbildningar, seminarier, konsulttjänster, nätverk, arbetsmiljöinformation, arbetslivsdagen Working Life  mm. Ger ut tidningen Du&jobbet.

Box 110
129 22 STOCKHOLM
Besöksadress: Telefonv 30:1
Tfn: 08-442 46 00
E-post: info@arbetsmiljoforum.se
www.arbetsmiljoforum.se
www.duochjobbet.se

Boverket

Central myndighet för samhällsplanering, byggande och förvaltning med ansvar för bl.a. hälsa och säkerhet enligt Plan- och bygglagen.

Box 534
371 23 KARLSKRONA
Besöksadress: Drottninggatan 18
Tfn: 0455-35 30 00
E-post: registraturen@boverket.se
www.boverket.se

Branschföreningen för Personlig Skyddsutrustning (BPS)

Sammanslutning av tillverkare och leverantörer av personlig skyddsutrustning.

Box 22307
104 22 STOCKHOLM
Besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 31
Tfn: 08-508 938 00
E-post: info@bps.nu 
www.bps.nu

Diskrimineringsombudsmannen, DO

Arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Box 3686
103 59 Stockholm 
Besöksadress: Torsgatan 11
Tfn 08-120 20 700
E-post do@do.se
www.do.se

Elsäkerhetsverket

Ansvarig myndighet för elsäkerhet och EMC, elektromagnetisk kompatibilitet. Utarbetar föreskrifter, svarar för tillsyn av el-anläggningar och el-arbete. Produktkontroll.

Box 4
681 21 Kristinehamn
Tfn: 010 168 05 00
E-post: registrator@elsakerhetsverket.se
www.elsakerhetsverket.se/

Ergonomi och Human factors Sällskapet Sverige, EHSS

Intresseorganisation som verkar för att stärka ergonomins roll inom arbetsliv, forskning och samhälle.

Kontaktperson: Jane Ahlin
Tfn: 0738 38 35 45
E-post: info@ergonomisallskapet.se
www.ergonomisallskapet.se

Fackförbund i Sverige

De olika fackförbunden bedriver arbete för en god arbetsmiljö.

LO
105 53 Stockholm 
Besöksadress: Barnhusgatan 18,
Tfn: 08-796 25 00
E-post: info@lo.se
www.lo.se

TCO
114 94 Stockholm  
Besöksadress: Linnégatan 14
Tfn: 08-782 91 00  
E-post: info@tco.se
www.tco.se

Saco
Box 2206
103 15 Stockholm 
Besöksadress: Lilla Nygatan 14
Tfn: 08-613 48 00 
E-post: kansli@saco.se 
www.saco.se

FALF Forum för arbetslivsforskning

Mötesplats för arbetslivsforskning i Sverige.

Box 42
221 00 Lund
E-post: mans.svensson@soclaw.lu.se
www.falf.se

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)

Initierar och finansierar på uppdrag av Socialdepartementet grundläggande forskning om arbetsmarknad, arbetsmiljö, folkhälsa, omsorg och välfärd.

Box 2220
103 15 Stockholm
Besöksadress: Westmanska Palatset, Wallingatan 2
Tfn: 08-775 40 70
E-post: forte@forte.se
www.forte.se

FTF Arbetsmiljö

Förening inom området teknik-människa-miljö med huvudinriktning arbetsmiljö.

146 33 TULLINGE
Besöksadress: Sadelmakarvägen 9
Tfn: 076-787 67 17
E-post: kansligruppen@arbetsliv.net
www.arbetsliv.org

Försäkringskassan

Central förvaltningsmyndighet för socialförsäkringen. På lokal och regional nivå sköts verksamheten av länskontor.

103 51 STOCKHOLM
Besöksadress: Lm Ericssons väg 30 
Tfn: 0771 524 524
E-post: huvudkontoret@forsakringskassan.se
www.forsakringskassan.se

Handikappförbunden

Verkar för visionen ett samhälle för alla.

Box 1386
17227 Sundbyberg
Besöksadress Sturegatan 4
Tfn 08-546 404 00
E-post Hso@Hso.se 
www.hso.se

Högskolan i Gävle

Forskar bl.a. om belastningsskador.

801 76 Gävle 
Besöksadress:
Tfn: 026 - 64 85 00
E-post Blackboard@hig.se 
www.hig.se

ILO

FN:s organisation för arbetslivsfrågor
www.ilo.org

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

IVL arbetar med uppdrag och forskning inom hela miljöområdet.

Box 210 60
100 31 STOCKHOLM
Besöksadress: Valhallavägen 81
114 27 Stockholm
Tfn: 010 788 65 00
E-post: info@ivl.se
www.ivl.se

Kemikalieinspektionen (KemI)

Central tillsynsmyndighet för kemikaliekontroll

Box 2
172 13 SUNDBYBERG
Besöksadress: Esplanaden 3A
Tfn: 08-519 411 00
E-post: kemi@kemi.se
www.kemi.se

Kommunernas och landstingens arbetsmiljöråd

Partssammansatt organ som inom den kommunala sektorn ska stödja integration mellan arbetsmiljö, medbestämmande och verksamhet.

c/o Sveriges Kommuner och Landsting,
118 82 STOCKHOLM
Besöksadress: Hornsgatan 20 Stockholm
Tfn: 08-452 70 00
E-post: info@skl.se
www.skl.se

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Ergonomisektionen

Vill sprida kunskap och medvetenhet om ergonomi och arbeta för ökad efterfrågan av ergonomiska kunskapstjänster i arbetsliv och samhälle.

Box 3196 
103 63 Stockholm 
Besöksadress: Vasagatan 48 
Tfn: 08-567 061 00
www.sjukgymnastforbundet.se

Miljö- och energidepartementet

Ansvarar bland annat för klimatpolitik, kemikaliepolitik, strålskydd och kärnsäkerhet samt forskning och miljöövervakning.

103 33 STOCKHOLM
Besöksadress: Tegelbacken 2
Tfn: 08-405 10 00
www.regeringen.se

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Uppdraget spänner över hela hot- och riskskalan, från vardagens olyckor till stora katastrofer.

651 81 KARLSTAD
Tfn: 0771-240 240
E-post: registrator@msb.se
www.msb.se

Näringsdepartementet

Ansvarar bl.a. för näringslivsutveckling och bostadspolitik.

103 33 STOCKHOLM
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 70
Tfn: 08-405 10 00
www.regeringen.se

Organisation mot mobbning (OMM)

Ska verka för att identifiera, kartlägga och eliminera mobbning i arbetslivet.

Stenskärsgränd 3
618 30 Kolmården
www.o-m-m.se

Partsrådet

Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet, Partsrådet, är en ideell förening vars medlemmar är Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O samt Saco-S och SEKO. 

Box 3658
111 22 STOCKHOLM
Besöksadress: Kungsgatan 57A 5 tr
Tfn: 08-4022830
E-post: info@partsradet.se
www.partsradet.se

Prevent

Arbetar på uppdrag av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Litteratur, utbildningar, branschprojekt, ger ut tidningen Arbetsliv.

Box 20133
104 60 STOCKHOLM
Södermalmsallén 36
118 28 STOCKHOLM
Tfn: 08-402 02 00
E-post: info@prevent.se
www.prevent.se

Riksföreningen för företagssköterskor

Yrkesförening för företagssköterskor verksamma inom företagshälsovård, yrkesmedicin och arbetshälsovård.

Besöksadress: Björnbärsstigen 24
E-mail: kristina.andersson@sodra.com
www.swenurse.se

Stressforskningsinstitutet

Nationellt kunskapscentrum inom området stress och hälsa.

Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM
Besöksadress: Frescati Hagväg 16 A
Tfn: 08-16 20 00
E-post: info@stressforskning.su.se
www.stressforskning.su.se

Strålsäkerhetsmyndigheten

Arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

171 16 STOCKHOLM
Besöksadress: Solna Strandväg 96
Tfn: 08-799 40 00
E-post: registrator@ssm.se
www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Svensk yrkes- och miljöhygienisk förening

Vill höja kompetensen inom yrkesområdet.

Enheten för arbets- och miljödermatologi 
Institutet för miljömedicin 
Box 210 
171 77 Stockholm 
E-post: lena.andersson4@regionorebrolan
www.symf.nu

Svenska ESF-rådet

Myndighet som arbetar med Europeiska socialfondens program i Sverige för att stärka individens ställning i arbetslivet och därigenom bidra till tillväxt och ökad sysselsättning.

Box 471 41 
100 74 STOCKHOLM 
Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B
Tfn: 020-33 33 90
E-post: esf@esf.se
www.esf.se

Svenska Företagsläkarföreningen (SFLF)

Yrkesförening för företagsläkare och skolläkare.

Box 5610
114 86 STOCKHOLM
Tfn: 08-790 33 86
E-post: info@slf.se
www.slf.se

Svenskt Näringsliv

Arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten.

114 82 Stockholm 
Besöksadress: Storgatan 19 
Tfn 08-553 430 00
www.svensktnaringsliv.se

Sveriges företagshälsor

Branschorganisation för företagshälsovården.

Box 55545
104 02 STOCKHOLM
Besöksadress: Sturegatan 11
Kontaktperson: Lars Hjalmarson
Tfn: 08-762 67 46
E-post: info@foretagshalsor.se
www.foretagshalsovard.se

Sveriges HR-förening

Arbetar för att utveckla och stärka kompetensområdet human resource management.

Box 6037
102 31 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 34 6tr
Tfn: 08-545 914 60
E-post: info@sverigeshrforening.se
www.sverigeshrforening.se

SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll)

Ackrediterar (kompetensprövar) de organ som ska utföra analys, provning, kalibrering, certifiering, kontroll och besiktning.

Box 878
501 15 BORÅS
Besöksadress: Österlånggatan 5
Tfn: 0771 99 09 00
E-post: registrator@swedac.se
www.swedac.se
Stockholmskontoret: 
Box 733
101 35 STOCKHOLM

Tfn: 08-406 83 00

Swedish Standards Institute (SIS)

Organisation som arbetar med standarder, både med att ta fram och att sprida kunskap om dem. 

118 80 STOCKHOLM
Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6
Tfn: 08-555 520 00
E-post: info.sales@sis.se
www.sis.se

Swerea IVF

Initierar, utför och omsätter forskning och utveckling till tillväxt inom verkstadsindustrin.

Swerea IVF AB
Box 104
431 22 MÖLNDAL
Tfn: 031-706 60 00
E-post: ivf@swerea.se
www.swerea.se/ivf/

Tillväxtverket

Arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. 

Box 4044
102 61 STOCKHOLM
Besöksadress: Västgötagatan  1
Tfn: 08-681 91 00
E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
www.tillvaxtverket.se

Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, TYA

Utbildning och arbetsmiljö i transportbranschen

Box 1826
171 26 SOLNA
Besöksadress: Västra vägen 11 A
Tfn: 08-734 52 00
E-post: info@tya.se
www.tya.se

Transportstyrelsen

Har tillsyn av säkerheten och arbetsmiljön på fartyg.

601 73 Norrköping
Besöksadress: Olai Kyrkogata 35 
Tfn: 011-18 52 56
E-post: kontakt@transportstyrelsen.se
www.transportstyrelsen.se

Vinnova, Verket för innovationssystem

Ska främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och finansiera behovsmotiverad forskning.

101 58 STOCKHOLM
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 56
Tfn: 0771 503 503
E-post: vinnova@vinnova.se
www.vinnova.se