29-30 november 2022

Aktivitetsbaserade kontor - minska stress och skapa en hälsofrämjande arbetsplats!

Teaterskeppet i Stockholm eller Digi Live
Trenden ökar att låta medarbetare välja mellan olika kontorsmiljöer för att passa den arbetsuppgift eller aktivitet de ska utföra. Men vilka effekter får detta på vår arbetsmiljö egentligen?

Kostnadseffektivisering är ett exempel på argument från förespråkare av aktivitetsbaserade kontor, men hur påverkas vår koncentration, interaktion och stress? En del av forskningen menar att autonomi – självbestämmande – är signifikant för vår motivation, hälsa och prestation; och med aktivitetsbaserade kontor följer också ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Å andra sidan finns studier som tyder på sämre koncentrationsförmåga och ökad stress i exempelvis de öppna landskap som blir allt vanligare bland våra aktivitetsbaserade lösningar.

Så hur ska vi bygga, forma och inreda vår aktivitetsbaserade arbetsplats på bästa sätt för att uppnå en så stressfri, motiverande och hälsofrämjande miljö som möjligt? Vi kan välja mellan alltifrån enskilda skrivbord i öppna landskap till mötesrum och varierande samarbetsytor. Vi kan möblera med runda, mjuka former och smycka med sköna färger och gröna blad. Hur har andra gjort sina lyckade insatser?

Varmt välkommen till konferensen som sätter våra trendiga aktivitetsbaserade kontor under luppen! Vi tittar på möjligheter och utmaningar med det agila, flexibla och verksamhetsanpassade – häng med!

Programinnehåll

Dag 1

09.00-09.15 Välkommen!

09.15-10.15 Fem principer för det flexibla kontoret

Vid omställning till ett nytt kontor och arbetssätt kan en genomtänkt arbetsplatsstrategi ge stadga till projektet och till förändringsresan. Arbetsplatsstrategin ska presentera en helhetsbild gällande hur arbetsplatsen ska fungera, och bör täcka allt från hur kontoret ska dimensioneras och diversifieras, till hur övergången till det nya arbetssättet kan ske. Under föreläsningen kommer Aram att introducera olika typer av kontor och arbetssätt. Därefter presenteras fem forskningsbaserade principer som arbetsplatsstrateger bör fokusera på när de tar fram och implementerar en arbetsplatsstrategi. Principerna är; dimensionera rätt, diversifiera, underlätta samarbete, lätt att göra rätt och skapa delaktighet. Dessa fem principer presenteras också i Arams nyutgivna bok ”Arbetsplatsstrategi för det flexibla kontoret: metoder, verktyg och case med fokus på hybrid och aktivitetsbaserat arbetssätt”.
Aram Seddigh, doktor i psykologi och VD på WeOffice

10.15-10.30 Paus

10.30-11.00 Tillitsbaserat ledarskap

Vad är det och vilka är vinsterna av att utöva det?
Inger Eriksson, Organisationskonsult, ledarutvecklare, coach på Starck & Partner

11.00-11.10 Reflektion och diskussion

11.10-11.50 Uppmätt prestation i olika kontorsytor och ett praktiskt verktyg för att främja samskapande i tider av flexibilitet, hybrida möten och snabba förändringar.

Hur påverkas koncentration och uppmätt prestation av att arbeta i olika kontorsytor? Hör forskaren bakom studien som nyligen uppmärksammades i The New York Times. Hur kan företag och organisationer hantera ökade krav på flexibilitet, hybridmöten och snabba förändringar och ändå få till kreativitet, innovation och utveckling? Ta del av en ny digital plats för samskapande som möjliggör behovsinsamling, idégenerering, involvering och utvärdering.
Helena Jahncke, doktor i psykologi/docent arbetshälsovetenskap, COO Vocean

11.50-12.00 Reflektion och diskussion

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45 Praktiskt exempel från Halmstad kommun. Hur gick de tillväga?

Servicekontoret i Halmstads kommun har jobbat aktivitetsbaserat i nyrenoverade lokaler sedan 2020. När de arbetade fram konceptet lades särskild vikt vid att få en stressfri miljö. Bland annat genom att utforma och inreda lokalerna på ett bra sätt men också genom att involvera medarbetarna i att skapa spelregler. 
Carl Westman, förvaltningschef på servicekontoret i Halmstads kommun

13.45-13.50 Paus

13.50-14.35 Hälsofrämjande arbetsplatser – hur gör man?

Vi vet redan vad som behövs för att vi ska trivas, utvecklas och må bra på jobbet. Ändå är det så svårt att få till en förändring i praktiken. I kunskapssammanställningen Hälsa på arbetsplatsen, har Institutet för stressmedicin (ISM) sammanfattat såväl kunskap som metoder, att använda utifrån de förutsättningar som råder på din arbetsplats. Ibland blir insatserna helt utan effekt, trots detta. Varför? ISM har följeforskat och gjort hälsoekonomiska beräkningar av en storskalig arbetsmiljösatsning, som genomförs i Västra Götalandsregionen sedan 2017. Annemarie kommer att presentera de viktigaste resultaten kring vad som gör en arbetsmiljösatsning kostnadseffektiv och skicka med några vägledande råd utifrån detta.
Annemarie Hultberg, utvecklingsledare Hälsofrämjande arbetsplatser, ISM

14.35-14.50 Paus

14.50-15.20 Minskad digitalstress på det aktivitetsbaserade kontoret

Hur utrustar man sitt aktivitetsbaserade kontor för att det ska fungera optimalt? Vi lever i en tid där vi förväntar oss att konferensrum är utrustade för hybridmöten. Vad behöver man för teknisk infrastruktur för att få optimal möteskvalité? Hur får vi våra kontor att bli lite smartare och bidra med ett hälsofrämjande klimat?
Jacob Kindgren, produktspecialist, Cisco

15.20-15.30 Paus

15.30-16.10 Aktivitetsbaserade kontorslösningar i en turbulent och orolig omvärld – sikta på stormens öga!

Vi lever i en orolig tid där etablerade lösningar och sanningar ständigt ruckas och kullkastas. Dels har den inre turbulensen ökat med agila processer och tillfälliga organisationer samtidigt som digitalisering, ökade hållbarhetskrav och nya arbetssätt markant ökar kraven på både bredd och spets hos medarbetarna. Samtidigt ökar den generella oron i världen vilket ytterligare ökar kraven på medarbetarna att navigera klokt både internt och externt samtidigt. I den tillvaron ser vi hur önskemålen om mer stabila och överblickbara miljöer ökar, något en del kritiker tar som intäkt för att skrota ABW-lösningarna och gå tillbaka till cellkontor och fasta arbetsplatser. Hur hittar man stormens öga, dvs inre stabilitet och en god arbetsmiljö i en kaotisk tid samtidigt som landvinningarna från ABW fortsatt tas tillvara?
Erik Herngren, Senior Partner, Kairos Future

16.10-16.15 Avslut

 

Dag 2

08.45-09.00 Välkommen tillbaka!
Pia Ståhl, moderator.

09.00-09.45 Neurodesign: Mood Management i aktivitetsbaserade kontor

Hur kan neurodesign av (aktivitetsbaserade) kontor få både människor och affärer att frodas? Är det den saknade pusselbiten som kan bidra avsevärt till bättre arbetsmiljö? I denna interaktiva workshop guidas vi av hjärnforskningens rön och får konkreta tips om hur vi kan inreda kontor för att lugna stressrespons och stimulera samarbete mellan människorna som vistas på kontoret.
Mia Öhrn, VD på Merry Monday

9.45-10.00 Paus

10.00-10.45 En lyckad förändringsprocess

En förändring som att byta arbetssätt och kontorstyp är en riskfaktor och stress för många. Efter att vi först genomgått en rad förändringar under flera års pandemirestriktioner har många nu kommit tillbaka till kontoret. Arbetsplatser som kanske till och med har förändrats under de senaste två åren eller som möjligen nu också kommer att innebära en hybridlösning. Vad händer med oss människor när vi står inför stora förändringar och hur kan vi tillsammans säkerställa att vi gemensamt bygger förutsättningarna för en hälsofrämjande arbetsplats.
Pia Ståhl, arbetsmiljöexpert och utbildare, Skandinaviska Förändringsledarna

10.45-10.55 Paus

10.55-11.35 Den fysiska arbetsmiljön i aktivitetsbaserade kontor

Det aktivitetsbaserade kontoret ska stödja kärnverksamheten för företaget och den fysiska arbetsmiljön ska vara funktionell samt främja hälsan hos medarbetarna. Är det så i verkligheten? Lokalen och utrustningen ska vara anpassad efter människors behov, behov som är densamma vad än kontorsformen kallas. Stödjer eller krockar behoven i det aktivitetsbaserade kontoret?
Jan-Erik Ståhl, ergonom och arbetsmiljökonsult, Ergomore

11.35-11.45 Paus

11.45-12.15 Aktivitetsbaserat kontor i Västra Götalandsregionen

Hur påverkar ett aktivitetsbaserat arbetssätt arbetsmiljö, självskattad produktivitet samt upplevd hälsa och arbetstillfredsställelse? Det är utgångspunkten för det interaktiva forskningsprojekt som Institutet för stressmedicin bedriver, av en förändring som omfattar  2 900 medarbetare som med start 2018 successivt flyttat in i tre nya hus med aktivitetsbaserat arbetssätt. Under pandemin arbetade merparten hemma och ISM har även forskat kring hybrid- och distansarbete. Annemarie presenterar resultat från pågående forskning och reflekterar kring den anpassning som nu sker på kontoret, utifrån nya förutsättningar med ökat inslag av distansarbete.
Annemarie Hultberg, utvecklingsledare ISM och koordinator i forskningsprojektet

12.15-13.05 Lunch

13.05-13.25 Verksamhetsanpassa ”på riktigt”?

Finns det alternativ till de ”rena” aktivitetsbaserade kontoren? Och hur hittar man fram i den labyrinten? Följ vårt resonemang och det förslag vi lade fram för en verksamhet som hade fastnat lite i tankarna kring en ABW lösning som kanske ändå inte skulle kunna bli optimal för just deras verksamhet. Vi berättar vilka fakta som låg till grund för förslaget och vilka fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer som vi vägde in i vårt resonemang. Och förstås inte minst vilken roll ledare och medarbetare skulle behöva ha/ta för att få detta att bli en verkligt verksamhetsanpassad och välfungerande lösning.
Pia och Jan-Erik Ståhl

13.25-13.35 Paus

13.35-14.50 Frågestationer

Under detta pass väljer du själv vilka experter du vill träffa för att ställa dina frågor. Det är fem olika frågestationer som du kan besöka, och du kan välja att gå till nästa station när det passar dig.

  1. Förändringsprocessen, Pia Ståhl
  2. Fysiska arbetsmiljön - Ergonomi och ljud, Jan-Erik Ståhl
  3. Kontorsarkitektur, Mia Öhrn
  4. Ljusrådgivning, Kjell Wallin
  5. Innovation och samskapande – Vocean, Helena

14.50-15.00 Avslut och reflektion

Tid och plats
29-30 november 2022
Teaterskeppet i Stockholm eller Digi Live

Digi Live - som om du vore på plats. Delta på konferensen online. Ställ frågor, känn energin, utvecklas!

Stockholm - för dig som vill möta andra; delta på plats i centrala Stockholm!

 

Efter din anmälan kommer vi mejla dig och fråga om du vill delta på plats i Stockholm eller digitalt. Välkommen med din anmälan!

Pris

8 900 kr/person

Boka fem, betala för fyra!

Föreläsare
Pia Ståhl
Pia Ståhl
moderator och föreläsare
Har en mångårig bakgrund som chef och ledare i flera olika branscher, erfarenhet som internkonsult inom organisation- och teamutveckling, har lång erfarenhet som mentor till ledare från linjechefer till Executive management. Pia arbetar idag huvudsakligen som arbetsmiljökonsult och utbildar brett inom arbetsmiljöområdet.
Erik Herngren
Erik Herngren
senior partner, Kairos Future
Analysföretaget Kairos Future har följt frågan om ABW kontor under en längre tid. Under pandemin har företaget undersökt hur människor vill arbeta efter pandemin och vad de vill få ut av kontoret när de är där.
Jan-Erik Ståhl
Jan-Erik Ståhl
Ergonom och arbetsmiljökonsult, Ergomore
Jan-Erik är konsult i ergonomifrågor med mångårig erfarenhet av rådgivning om kontorsergonomi.
Aram Seddigh
Aram Seddigh
Doktor i psykologi och VD på WeOffice
Aram har sedan 2015 tagit fram och implementerat arbetsplatsstrategier för organisationer inom en rad olika branscher och idag driver han WeOffice som dels tillhandahåller arbetsplatsanalysverktyg vid framtagning av arbetsplatsstrategi dels utbildar arbetsplatsstrateger.
Helena Jahncke
Helena Jahncke
Doktor i psykologi, docent arbetshälsovetenskap COO Vocean
Helena har under tolv år forskat inom arbetsmiljö, flexibelt arbete och kontorsutformning. Hon har även en bakgrund som chef inom forskning och utveckling på en av Sveriges största finansiärer av arbetsmiljöforskning och har varit med och byggt upp en myndighet i Sverige från grunden. Numera är Helena verksamhetschef på Vocean. Vocean är en digital plats för samskapande som löser flera praktiska problem runt involvering och kreativitet när företag står inför krav på ökad flexibilitet, hybridmöten och snabba förändringar.
Mia Öhrn
Mia Öhrn
VD, Merry Monday
Mia har bakgrund från bla PR, diplomati och Handelshögskolan driver, tillsammans med inredningsexperten Lena Nyholm, designbyrån Merry Monday som specialiserat sig på neurodesign och neuroledarskap för att kunna guida företag in i smartare och härligare sätt att utforma kontorsytan.
Jakob Kindgren
Jakob Kindgren
Produktspecialist på Cisco
Jakob jobbade tidigare som Service owner på Karolinska universitetssjukhuset inom hybridmöten ca 2 år. Innan dess jobbade han för Atea som specialistsäljare inom Hrybridmöten ca 7 år. Jakob brinner för hybridmöten och tiden har aldrig varit bättre att fånga den möjligheten som distansarbete gav oss under pandemin dels ur felxibilitet, kronor och ören samt miljöaspekten.
Carl Westman
Carl Westman
Förvaltningschef på Halmstad kommun
Carl Westman är förvaltningschef på servicekontoret i Halmstads kommun sedan 2015 med en bakgrund som CIO i privat och offentlig sektor.
Anne-Marie Hultberg
Anne-Marie Hultberg
Utvecklingsledare Hälsofrämjande arbetsplatser Institutet för stressmedicin, ISM
Annemarie Hultberg, hälsovetare och utvecklingsledare för hälsofrämjande arbetsplatser på ISM. Annemarie har under åren gjort en rad kunskapssammanställningar kring hälsa på arbetsplatsen, men även utifrån aktivitetsbaserat arbetssätt. Annemarie är koordinator i ett pågående forskningsprojekt om aktivitetsbaserat arbetssätt, som efter pandemin även kommit att omfatta hybrid- och distansarbete.
Inger Eriksson
Inger Eriksson
Organisationskonsult, ledarutvecklare, coach på Starck & Partner
Inger Eriksson arbetar inom affärsområdet Organisation och ledarskap hos Starck & Partner. Där möter hon varje dag chefer på olika nivåer, medarbetare från en mängd olika organisationer, i individuell coaching och ledningsgruppsutveckling. Inger arbetar i process och med långsiktighet i förändringsinsatser på arbetsplatser. Hon är en uppskattad interaktiv föreläsare, personal, och beteendevetare samt PCC coach.

Boka plats på konferensen